دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدعبداله   سجادی جاغرق

پست الکترونیکی : sa-sajadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : ارتباطات اجتماعی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مدیریت رسانه

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1385/08/01

سیدعبداله سجادی جاغرق

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : استادیار

^